بدون نیاز به تخلیه

جلوگیری از هدر رفت آب

۷ برابر

قویتر از شاخصه استاندارد جهانی

پیشگیری از

اسیدی شدن آب با حفظ PH خنثی